gabionygabionygabionygabiony
Společnost EKO-SARA HRANICE s.r.o., působí na hranicku a jeho okolí, sídlo i provozovna se nachází v areálu Jelení vrch vzdáleném 1 km od Hranic a hlavní obor činnosti společnosti je nakládání s odpady, působí i v dalších oborech, které na tuto činnost navazují nebo ji doplňují. Společnost je oprávněnou osobou k převzetí odpadů.

Služby

Seznam přijímaného odpadu do kompostárny IČZ: CZM01215

Kód Kat. Název
02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 O Odpady z lesnictví
03 01 01 O Odpadní kůra a korek
03 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 O Odpadní kůra a dřevo
03 03 08 O Odpady z třídění papírů a lepenky určené k recyklaci
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 O Dřevěné obaly
17 02 01 O Dřevo
19 12 01 O Papír a lepenka
19 12 07 O Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 01 08 O Biologicky rozložitelný opad z kuchyní a stravoven (pouze vyseparované rostlinné zbytky)
20 01 38 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad
20 03 02 O Odpad z tržišť
20 03 07 O Objemný odpad

Seznam přijímaného odpadu na sběrný dvůr IČZ: CZM01289

Kód Kat. Název
10 12 08 O Odpadní keramické zboží, cihly, taška a staviva po tepelném zpracování
17 01 01 O Beton
17 01 02 O Cihly
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 15 07
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
19 12 09 O Nerosty (např. písek, kameny)
20 02 02 O Zemina a kameny


Původce odpadu nebo dopravce je povinen v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu doložit informace, které jsou součástí formuláře - písemná informace o odpadu (biologický odpad), základní popis odpadu (stavební odpad). Předvyplněné formuláře si můžete stáhnout níže a vyplnit.

Písemné informace o odpadu
170 101 170 102 170 107 170 302 170 504

Základní popis odpadu
030 105 170 201 200 138 200 201

Další služby

Prodej recyklátů, zeminy a kompostu:

 • Směsný recyklát frakce 0-22, 0-100
 • Směsný recyklát frakce 20-80
 • Betonový recyklát frakce 0-100
 • Asfaltový frézovaný a tříděný recyklát
 • Asfaltový recyklát frakce 0-100
 • Tříděná zemina
 • Tříděná zemina - podorniční vrstvy
 • Zemina
 • Kompost
 • Kamenivo těžené 0-32 Hustopeče
 • Kamenivo těžené 0-63 Hustopeče

Vážení nákladu

Zajistíme zvážení nákladu na kalibrované mostové váze.

Prodej recyklátů

Nabízíme k prodeji recyklovaný stavební materiál, který je certifikovaný jako výrobek: recyklát asfaltový, recyklát z betonu a recyklát směsný.

Tento materiál je určený do pozemních komunikací, nemotorizovaných a dočasných komunikací, odstavných, parkovacích a jiných dopravních ploch.


Autodoprava & Kontejnery

Zajistíme přistavení kontejnerů na dohodnutém místě za účelem odvozu i likvidace různých odpadů, kromě nebezpečných. Sortiment kontejnerů je účelně rozdělen podle obsahu a nosnosti. [www.autodopravaforte.cz]
Celkové objemy kontejnerů se pohybuji v rozmezí 2 - 20 m3.

Zemní a výkopové práce

Kompletní demolice staveb

Nabízíme i zemní a výpové práce malými i velkými bagry v Hranicích i vzdálenějším okolí. Provádíme kompletní demolice staveb včetně následné ekologické likvidace suti a odpadu. [www.autodopravaforte.cz]

Dále jsme schopni zajistit mobilní drcení a třídění stavebních odpadů při větším množství odpadů.

Poradenství v oblasti nakládání s odpady a životním prostředí.

O společnosti

Společnost EKO-SARA HRANICE s.r.o. je poměrně nová společnost, která vznikla v roce 2015 a její provozovna se nachází v areálu Jelení vrch cca 1 km od města Hranice a 500 m od dálničního přivaděče Ostrava - Žilina - Olomouc.

Od roku 2017 má společnost souhlas k provozování kompostárny - KOMPOSTÁRNA BĚLOTÍN a je tedy oprávněna do svého zařízení přijímat biologicky rozložitelné odpady - především biologické odpady ze zahrad, parků a lesa (tráva, listí, výhraby, větve i kusové dřevo), také i dřevo stavební, komunální a další biologicky rozložitelné odpady z provozoven (vyjma odpadů živočišného původu).

Od roku 2018 má společnost souhlas k provozování sběrného dvora - SBĚRNÝ DVŮR STAVEBNÍCH ODPADŮ A ZEMIN a je oprávněna přijímat i stavební odpady. Jedná se především o odpady jako je beton, cihly, směs beton, cihla, taška, asfaltové směsi a také zeminu a kamení.Odpady přijímáme jak od fyzických tak právnických osob.

Při plnění požadavků našich zákazníků je naší snahou co nejekologičtější a nejekonomičtější zajištění nakládání s odpady. Současně je našim cílem naplnit všechny legislativní požadavky.

V rámci poradenské činnosti jsem schopni zpracovat kompletní dokumentaci k odpadům a vyřídit příslušná povolení v oblasti technické ochrany životního prostředí.Projekt
Cirkulární řešení v podniku EKO-SARA HRANICE s.r.o.,
registrační číslo CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0003611
Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské unie

Předmět projektu Předmětem projektu je pořízení mobilní technologie na zpracování stavebního a demoličního odpadu a recyklovat stavební a demoliční odpad za účelem jeho dalšího využití.

Cíle projektu Cílem projektu je recyklace stavebního a demoličního odpadu na polotovary nebo konečné výrobky, kterými budou suché betonové směsi zejména na podkladový beton a suché směsi pro výstavbu a zpevnění cest a manipulačních ploch. Cílem projektu je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách.

Výstupy projektu Hlavními výstupy projektu jsou suché betonové směsi, betony s drenážní schopností konzistence S1, nekonstrukční betony pro stavby konzistence S1, suché betony konzistence S pro podkladové betony.


Kontakt

EKO-SARA HRANICE s.r.o.

Pavel Filip
+420 773 838 140
info@ekosara.cz

Autodoprava FORTE

Dispečink
+420 605 822 135


Bělotínská 2196, Hranice 753 01

Otevírací doba:
Po - Pá: 7:00 - 16:00
So: zavřeno
Mimo otevírací dobu lze naše služby poskytnout po předchozí dohodě.

IČ: 044 27 424
Datová schránka: 872f3h

Společnost zapsaná u KS v Ostravě, sp. zn. C 63596.
© 2024 EKO-SARA HRANICE s.r.o. • GDPRwebSEO - Tvorba webu
Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
počítadlo.abz.cz

Vyplňte, prosím, všechny kolonky.